Általános Szerződési Feltételek
(továbbiakban ÁSZF)
Jelen Általános Szerződési Feltételek Kovács Viktória egyéni vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő ügyfél (a továbbiakban Megrendelő/Vevő) (együttesen továbbiakban Felek) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.
A weboldal címe: www.falevelmuhely.hu
Facebook oldal címe: www.facebook.com/falevelmuhely
Az oldalak üzemeltetőjének adatai:
Név: Kovács Viktória egyéni vállalkozó
Székhely: 2145 Kerepes, Mártírok útja 88.
Statisztikai számjel: 57653635-7410-231-13
Adószám: 57653635-1-33
Nyilvántartási szám: 56298501
Bankszámlaszám: 18203033-01383476-10010011
A Vállalkozó fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Megrendelő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően az oldal használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti. Megrendelő a megrendelés leadásával az ÁSZF-et magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Az ÁSZF visszavonásig érvényes.
I. ÁLTALÁNOS
Szerzői jogok
Az oldalak és az azon megjelenő képek, szövegek, információk, megoldások, adatok és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Vállalkozó jogosult.
Adatvédelem
Az adatvédelmi tájékoztató a honlapon, illetve a Vállalkozó székhelyén érhető el.
A megrendelés során az alábbi adatok megadása szükséges (Adatok):
– Megrendelő/Vevő adatai: Név vagy cégnév Cím vagy székhely (Ország, Irányítószám, Város, Utca, Házszám, emelet, ajtó, egyéb, pl. kapucsengő) ; E-mail cím; Telefonszám; Adószám
– Számlázási cím (amennyiiben eltér a fenti adatoktól)
– Megvalósítási hely (amennyiben eltér a számlázási címtől): Név vagy cégnév; Cím ; Kapcsolattartó; Kapcsolattartó telefonszám ; Kapcsolattartó e-mail cím
– Megvalósítandó dekoráció jellemzői
A szerződés, megrendelés nyelve magyar. A szerződés hatálya A jelen ÁSZF kötelező erővel hatályos a Felekre a weboldalon való böngészésének megkezdésétől, valamint a Vállalkozóval való kapcsolatfelvétel pillanatától, és különösen a Vevő által leadott megrendelést követően, valamint minden további, egy megrendelést egyértelműen hatályosító, jelen szerződésben nem tárgyalt mód esetében.
II. TERMÉKEKRE vonatkozó szabályok
Vállalkozó egyedi termékeket alkot. A honlapon Vállalkozó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Megrendelést megelőzően mindig érdeklődjön a termék rendelhetőségéről.
Ár
A honlapon feltüntetett árak forintban értendőek. A szállítási, postázási költség külön feltüntetésre kerül, ahol releváns. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Vállalkozó teljeskörűen tájékoztatja Vevőket az akció időtartamáról.
Megrendelés menete
Termék vásárlása esetén a megrendelés történhet személyesen a Vállalkozó székhelyén, e-mailen, illetve szerződés (írásos megrendelés) megkötésével. Megadásra kerül a termék típusa, darabszáma. Minden termék egyedileg készül. Új termék elkészítési ideje általában 5-10 munkanap, de akár 90 nap is lehet, amiről Vállalkozó időben tájékoztatja a Vevőt. Egyedileg rendelt termék elkészítésének feltétele a teljes vételár előre utalása. A termék elvihető személyesen ingyen Vállalkozó székhelyéről, illetve postai úton is feladásra kerülhet, ekkor azonban postázási költség felszámolásra kerül. Postázási költség borítékban elhelyezhető termék esetén 500 Ft (2,5 cm magasságig), csomagolást igénylő termék esetén 1500 Ft. Postázás esetén Megrendelőnek Adatok mellett meg kell adnia postázási nevet és címet. Személyes átvétel helyszíne a Felek megállapodása alapján lehet máshol is.
Amennyiben a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Vállalkozó fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza.
Adatbeviteli hibát kizárólag írásban, e-mailen jelezheti a megrendelő.
A Vállalkozó köteles a megrendelés megérkezését a vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
Fizetés
A fizetés történhet készpénzben vagy átutalással személyes elvitel esetén a székhely helyszínén. Postázás esetén előreutalással (a termék teljes vételár, és a szállítási/postázási díj kifizetését követően) fizethet a Vevő.
Kellékszavatosság
„A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)”forrás: fogasztovedelem.hu
A Vevő a termék átvételétől számított 3 hónapon belül élhet kellékszavatossági jogával. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy aránytalan költséggel járna a Vállalkozó részére, úgy lehetőség van a hiba mértékét figyelembe véve árleszállításra. Csere esetén újra kezdődik a 3 hónapos kellékszavatossági időszak a javított hibára. Leszállítás esetén a kifogásolt hiba miatt a Vállalkozó újabb garanciális helytállásra nem kötelezhető. Csere vagy javítás után Felek a szerződéstől való elállást kötik ki. A Vevő az észlelt hibát köteles haladéktalanul, de legfeljebb 2 hónapon belül jelezni a Vállalkozó felé. Ennek elmaradása esetén a Vállalkozó nem köteles az értékcsökkenés megtérítésére, javítására.
Vállalkozó mentesül a szavatossági helytállás alól, ha 1 hónapon belül kezdeményeznek kellékszavatossági eljárást és bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően -, vagy a termék nem rendeltetésszerű használatából adódóan keletkezett. A teljesítés utáni hat hónap elteltével a bizonyítási teher megfordul, azaz vitás helyzetben a Vevőt terheli bizonyítási teher.
Amennyiben a Vevő kellékszavatossági jogával kíván élni, akkor ezt írásban teheti meg Vállalkozó felé. Ebbe bele kell foglalnia, hogy mi a kellékszavatossággal kapcsolatos észrevétele és igénye. Ezt követően erről a Vállalkozó jegyzőkönyvet vesz fel. A kellékszavatossági joggal való élés jogosságának kivizsgálásra a Vállalkozónak 30 napja van. Amennyiben a vizsgálat eredménye a Vevő részére pozitív eredménnyel zárul, a Vállalkozó minden további vizsgálat és tájékoztatás nélkül helytáll a kellékszavatossági jog gyakorlása során.
Termékszavatosság
„Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.”forrás: fogasztovedelem.hu
Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vevő nem érvényesíthet.
Elállás joga
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai ajánlott értesítő cédula, illetve a személyes átvételre egyeztetett időpont. Elállásnál a Vállalkozó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Vállalkozó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Személyes átvétel esetén utólagos reklamációt Vállalkozónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben Megrendelő élni kíván az elállási/felmondási jogával, abban az esetben az elállási/felmondási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán 2145 Kerepes, Mártírok útja 88.), vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: falevelmuhely@gmail.com Elállás esetén termék visszajuttatásának költsége Vevőt terheli.
Sérült csomagolás
A kézbesítés során a Vevő köteles az átvett csomag sértetlenségét ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, úgy jegyzőkönyvet készíteni ezen tényről. Vállalkozó a sérülten feladott csomag lehetőségét kizárja, tekintve, hogy sérült csomagot futárcég és a posta nem vesz át. A sérült csomagolású termék átvétele a Vevő részéről garanciális jogvesztéssel jár a mennyiségi illetve sérült termékre való reklamációk vonatkozásában.
III. SZOLGÁLTATÁSRA vonatkozó szabályok
Vállalkozó szolgáltatást értékesít, melyek személyesen Vállalkozó székhelyén és e-mailen rendelhetőek meg, azonban írásos szerződéshez (írásos megrendeléshez) kötötten vásárolhatóak meg. Vállalkozó a szolgáltatás teljesítése során egyedit alkot, ezért az elkészült szolgáltatást bemutató képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Ár
A honlapon feltüntetett árak forintban értendőek. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az árat az anyaghasználat befolyásolja. Nem képezi a munka és ár részét a falfelület előkészítése (glettelés, csiszolás, alapszínnel való festés stb.). A honlapon megjelölt ár változtatásának jogát Vállalkozó fenntartja. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Vállalkozó teljeskörűen tájékoztatja Vevőket az akció időtartamáról.
Megrendelés menete
Szolgáltatás megrendelés kizárólag e-mailben írásos szerződésbe foglalva történhet. A Felek írásban rögzítik a megrendelés tartalmát, melyet módosítani szintén írásban lehetséges. Vállalkozó a szerződés tervezetét előzetesen megküldi Megrendelőnek áttekintésre. Megrendeléshez az Adatok megadása szükséges. A szerződés, megrendelés nyelve magyar.
Határidő
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozóval a munkát kellő időben egyeztetnie szükséges. A munka előre egyeztetett időpontban zajlik és annak összetettségétől függőn több nap is lehet. Felek kijelentik, hogy a sikeres munka érdekében akár többször is egyeztetnek. A kivitelezéshez Vállalkozó teret, zavartalanságot igényel lehetőség szerint egymás után következő napokon.
Előkészítés
Az optimális fal felülete sima, azonban egy lemázolt, tapétázott fal is megfelelő, ha az nem válik le. Az optimális falfelület nem mintás, nem mállik, nem pereg. Az egyedi kivitelezésből adódóan a megvalósítás során változtatás felléphet. A munkaterület hozzáférhetőségéért Megrendelő, a tiszta munkáért (bútorok letakarása, padló letakarása, munka utáni takarítás) Vállalkozó felel. Vállalkozó megrendelés esetén három megoldást javasol.
Fizetés
Vállalkozó előlegre jogosult. Az előleg mértéke a megrendelés összegének 20%-a, melyet Megrendelő átutalással fizethet. A teljes díjból fennmaradt összeget a munka elvégzését, átadását követően átutalással vagy készpénzben teljesítheti a Megrendelő. Vállalkozó és Megrendelő ettől eltérő fizetési ütemezésben is megegyezhet. A fizetési határidő 3 munkanap.
Elállás joga
Amennyiben Megrendelő a megvalósítási javaslatok átvételét követően kíván elállni, abban az esetben a megrendelési ár 50%-ának megfelelő összeget köteles fizetni Vállalkozónak. Amennyiben Megrendelő a munkaterület átadását követően kíván elállni, abban az esetben a megrendelés összegének 70%-ának megfelelő összeget köteles fizetni Vállalkozónak. Amennyiben Megrendelő élni kíván az elállási/felmondási jogával, abban az esetben az elállási/felmondási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a 2145 Kerepes, Mártírok útja 88. címre vagy elektronikus úton az alábbi címre: falevelmuhely@gmail.com.
Garancia
Vállalkozó 12 hónap garanciát vállal a festék pergésére rendeltetésszerű használat esetén. Vállalkozó kizárja felelősségét a falfelületen keletkezett repedésből, vakolatpergésből. A használt festék nagyon tartós, ezért azt lemosással eltüntetni nem lehet. Annak eltüntetése lecsiszolással, vagy tapétázott fal esetében a tapéta leszedésével lehetséges, melyet az ár nem tartalmaz.
IV. Záró rész
Vállalkozó és Vevő a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Btk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Vevő és Vállalkozó a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Gödöllői járásbíróság illetékességét.
Kerepes, 2022.05.31.